โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายนักปกป้องสิทธิมนุษยชนชนเผ่าพื้นเมืองในเอเซียเพื่อยกระดับสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง (EIHRD)

Enhancing Indigenous Peoples’ Human Rights Defenders Network in Asia for advancement of the rights of Indigenous Peoples (EIHRD)

ความเป็นมา

โครงการ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายนักปกป้องสิทธิมนุษยชนชนเผ่าพื้นเมืองในเอเซียเพื่อยกระดับสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง (EIHRD)” เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาจากโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายนักปกป้องสิทธิมนุษยชนชนเผ่าพื้นเมืองที่มูลนิธิประสานความร่วมมือชนเผ่าพื้นเมืองในเอเซีย (AIPP) ได้จัดทำไปก่อนหน้านี้ (ปี 2554 – 2557) ซึ่งเมื่อโครงการสิ้นสุดแล้ว องค์กรสมาชิกและเครือข่ายก็ยังดำเนินการและติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง และมีความเห็นร่วมกันว่าสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนชนเผ่าพื้นเมืองยังมีความรุนแรงและต้องมีการสนับสนุนและหนุนช่วยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากร

เพื่อให้เครือข่ายนักปกป้องสิทธิฯ มีความเข้มแข็งและสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ภาคีองค์กรภายใต้การนำของ AIPP จึงได้จัดทำโครงการเสนอต่อสหภาพยุโรปเพื่อของบประมาณมาดำเนินกิจกรรมดังกล่าวร่วมกัน โดยมีภาคีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 9 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย มาเลเซีย ประเทศไทย บังคลาเทศ กัมพูชา อินโดนีเซีย เนปาล พม่าและฟิลิปปินส์

วัตถุประสงค์โดยรวม

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งรวมทั้งเครือข่ายนักปกป้องสิทธิมนุษยชนสตรีชนเผ่าพื้นเมือง และองค์กรของพวกเขา สามารถผลักดันสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับที่ดิน เขตแดนและทรัพยากร

วัตถุประสงค์เฉพาะ

กิจกรรมและผลที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรมมีอยู่ 2 ส่วนหลักๆ คือกิจกรรมส่วนกลางและกิจกรรมของแต่ละองค์กรภาคี กิจกรรมส่วนกลางนั้น ทางแผนงานสิทธิมนุษยชนของเอไอพีพีจะเป็นผู้รับผิดชอบหลัก กิจกรรมที่สำคัญๆ เช่น การปรับปรุงคู่มือและการจัดฝึกอบรมการทำข้อมูลด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน การรณรงค์ในระดับภูมิภาค (อาเซียน) และระดับนานาชาติ การจัดตั้งกองทุนนักปกป้องสิทธิฯ เป็นต้น ในส่วนของกิจกรรมที่แต่ละองค์กรภาคีและเครือข่ายรับไปดำเนินการได้แก่ การจัดปรับคู่มือการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ของตนเอง จัดฝึกอบรมให้อาสาสมัครนักปกป้องสิทธิฯเรื่องการจัดทำข้อมูล การประเมินความเสี่ยง และการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิเบื้องต้น ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และเริมสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายนักปกป้องสิทธิมนุษยชนชนเผ่าพื้นเมือง

ระยะเวลาการดำเนินงาน

1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2564

สนับสนุนโดย

สหภาพยุโรป และมูลนิธิประสานความร่วมมือชนเผ่าพื้นเมืองในเอเซีย (AIPP)