ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเก็บข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนระดับชุมชนพื้นที่ภาคตะวันตก

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเก็บข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนระดับชุมชนพื้นที่ภาคตะวันตก

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเก็บข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนระดับชุมชนพื้นที่ภาคตะวันตก

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2562
ณ บ้านโป่งกระทิงบน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมาร่วมฝึกอบรมจำนวน 21 ประกอบด้วยหญิง 6 คน และชาย 15 คน จากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิอันเนื่องมาจากการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ หรือ การประกอบการทางธุรกิจของบริษัท หรือ บรรษัทข้ามชาติ ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมดังนี้ “ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีระบบข้อมูลที่ดี สามารถนำเอาข้อมูลไปใช้ในการแสวงหาความร่วมมือและแก้ไขปัญหาของชุมชนและตนเองได้ “

ในส่วนกระบวนการฝึกอบรมใช้กระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม โดยเริ่มจากนำเสนอสถานการณ์ภาพรวมของแต่ละชุมชม โดยเฉพาะประเด็นผลกระทบจากนโยบายต่างๆของรัฐที่เกี่ยวข้องกับที่ดินทำกิน และป่าไม้ทรัพยากร จากนั้นเรียนรู้เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล เช่น แผนที่ชุมชน, แผนผังตระกูล, ประวัติศาสตร์ชุมชน ฯลฯ รวมทั้งจัดตั้งผู้ประสานงานในแต่ละพื้นที่ ในการประสานงาน/จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล รวมทั้งแผนของเครือข่ายกะเหรี่ยงตะวันตกด้วย

2-3nd training at Ratchaburi (7)
2-3nd training at Ratchaburi (3)
2-3nd training at Ratchaburi (6)
2-3nd training at Ratchaburi (4)
2-3nd training at Ratchaburi (5)
2-3nd training at Ratchaburi (2)
2-3nd training at Ratchaburi (1)
2-3nd training at Ratchaburi (7) 2-3nd training at Ratchaburi (3) 2-3nd training at Ratchaburi (6) 2-3nd training at Ratchaburi (4) 2-3nd training at Ratchaburi (5) 2-3nd training at Ratchaburi (2) 2-3nd training at Ratchaburi (1)
admin