เวทีฝึกอบรมการจัดทำข้อมูลรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนระดับชุมชน

เวทีฝึกอบรมการจัดทำข้อมูลรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนระดับชุมชน

เวทีฝึกอบรมการจัดทำข้อมูลรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนระดับชุมชน

ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ คริสจักรพระพรอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมาร่วมฝึกอบรมจำนวน ๒๐ ประกอบด้วยหญิง ๖ คน และชาย ๑๔ คน จากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่า พื้นที่ประกาศเขตห้ามล่า และการทำเหมืองแร่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้านและการเลี้ยงสัตว์ด้วย

ในส่วนกระบวนการฝึกอบรมใช้กระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม โดยเริ่มจากนำเสนอสถานการณ์ภาพรวมของแต่ละชุมชม โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับที่ดินทำกิน และป่าไม้ทรัพยากร จากนั้นออกแบบเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล เช่น แผนที่ชุมชน, แผนผังตระกูล, ประวัติศาสตร์ชุมชน ฯลฯ เป็นต้นและเครื่องมือในการทำรายงานสถานการณ์กรณีที่ถูกละเมิดเพื่อรายงานต่อผู้เกี่ยวข้องในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อไป

Community training @Omkoi (1)
Community training @Omkoi (4)
Community training @Omkoi (5)
Community training @Omkoi (2)
Community training @Omkoi (6)
Community training @Omkoi (3)
Community training @Omkoi (7)
Community training @Omkoi (8)
Community training @Omkoi (9)
Community training @Omkoi (10)
Community training @Omkoi (1) Community training @Omkoi (4) Community training @Omkoi (5) Community training @Omkoi (2) Community training @Omkoi (6) Community training @Omkoi (3) Community training @Omkoi (7) Community training @Omkoi (8) Community training @Omkoi (9) Community training @Omkoi (10)
admin