ตัวแทนจากเครือข่ายนักปกป้องสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง มีโอกาสร่วมจัดเวทีสัมมนา

ตัวแทนจากเครือข่ายนักปกป้องสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง มีโอกาสร่วมจัดเวทีสัมมนา

ตัวแทนจากเครือข่ายนักปกป้องสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง มีโอกาสร่วมจัดเวทีสัมมนา

เมื่อวันที่ 10- 12 กรกฎาคม 2020 ตัวแทนจากเครือข่ายนักปกป้องสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง มีโอกาสร่วมจัดเวทีสัมมนาในหัวข้อ “สถานการณ์สิทธิชนเผ่าพื้นเมือง/ชาติพันธุ์และความคุ้มครองทางกฎหมาย” ร่วมกับ เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และ คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการลอบประทุษร้ายประชาชน สภาผู้แทนราษฏร ในเวทีดังกล่าว นับเป็นความก้าวหน้าอย่างยิ่งที่ผู้แทนจาก IPHRDs ได้มีโอกาสนำเสนอสถานการณ์ละเมิดสิทธิที่ได้รวบรวมจากโครงการระยะที่ 1 พร้อมทั้งยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการ เช่น การยึดพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน ในบ้านน้อยพลังงาน และบ้านมังปอย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

โดยหลังจากนั้น คณะกรรมาธิการได้นำข้อเรียกร้องของชาวบ้านไปหารือในรัฐสภา เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และยังคงมีการติดตามความคืบหน้าสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

นอกจากคณะกรรมาธิการแล้ว ในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐมีทั้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และผู้แทนจากสำนักงบประมาณแผ่นดิน กระทรวงการคลังมาร่วมรับฟังด้วย

admin

Leave a Reply