เราทำอะไร?

" นักปกป้องสิทธิมนุษยชนชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งรวมทั้งเครือข่ายนักปกป้องสิทธิมนุษยชนสตรีชนเผ่าพื้นเมือง และองค์กรของพวกเขา สามารถผลักดันสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับที่ดิน เขตแดนและทรัพยากร "

พัฒนาศักยภาพนักปกป้องสิทธิฯ

1) นักปกป้องสิทธิมนุษยชนชนเผ่าพื้นเมือง (นักปกป้องสิทธิฯ) และองค์กรของพวกเขามีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นในการติดตาม การจัดทำข้อมูลและการสร้างความตระหนักให้ชุมชนที่มีการละเมิดสิทธิเกิดขึ้น

รณรงค์บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

2) นักปกป้องสิทธิฯ และองค์กรของพวกเขาสามารถรณรงค์ที่มีความน่าเชื่อถือและอยู่บนฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้กลไกสิทธิมนุษยชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ มีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง

รับรองและส่งเสริมสิทธิชนเผ่าฯ

3) ให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐรวมทั้งเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชนสนับสนุนและดำเนินการที่เหมาะสมในการรับรองและส่งเสริมให้มีการเคารพสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองเพิ่มมากขึ้น

นักปกป้องสิทธิฯ มีความมั่นคง

4) สิทธิของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนมีความมั่นคงและได้รับการเคารพ จากผลของการเข้าไปช่วยในการลดความเสี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชน/การถูกตอบโต้โดยใช้กำลัง

นักปกป้องสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง

เราทุกคนคือนักปกป้องสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง

พอละจี  รักจงเจริญ

พอละจี รักจงเจริญ

กะเหรี่ยง
ชัยภูมิ ป่าแส

ชัยภูมิ ป่าแส

ละหู่
มึนอ รักจงเจริญ

มึนอ รักจงเจริญ

กะเหรี่ยง
นาแส ยะปา

นาแส ยะปา

ละหู่

องค์กรภาคี

ผู้สนับสนุนและร่วมดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายนักปกป้องสิทธิมนุษยชนชนเผ่าพืันเมือง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: +66 062-2912000